HANDMADE HEALTHY & DELICIOUS FOOD

 100% NATURAL & ORGANIC INGREDIENTS | LOW CARBS | GMO FREE  VEGAN & VEGETARIAN | GLUTEN FREE | NO PRESERVATIVES | PURE FOOD 

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на предоставяните от „С Комплименти“ ЕООД услуги посредством уебсайтa veggiebox.bg

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява Общите условия или условията на ползване на уебсайта veggiebox.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с Продавача.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „С Комплименти“ ЕООД е дружество, , със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Владимир Серафимов 364, с ЕИК 205360506 (наричано по-долу за краткост С Комплименти).

2.2. С Комплименти администрира уебсайта veggiebox.bg, (наричан за краткост „Уебсайта“).

2.3. Можете да се свържете с “ С Комплименти “ ЕООД на посочения по-горе адрес, на телефон 0895 554 733 (на цена според тарифата на Вашия телефонен оператор), или на имейл адрес info@veggiebox.bg.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава профил в Уебсайта, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние с „С Комплименти“ ЕООД.

3.2 Продавач – „С Комплименти“ ЕООД, наричано за краткост по-долу „С Комплименти“.

3.3. Уебсайт – уебсайтът, хостван на уеб адреса https://veggiebox.bg, както и неговите поддомейни.

3.4. Клиент – всяко физическо лице над 18 г., или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от С Комплименти (по електронен път, по телефона и т.н.) или по съществуващ договор с С Комплименти, и което е заявило създаването и използването на профил в Уебсайта.

3.5. Потребител – всяко физическо лице над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което се е регистрирало в Уебсайта и което чрез завършването на процеса на създаване на профил дава съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Уебсайта.

3.6. Профил – раздел от Уебсайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/ Потребителя, заедно с историята на някои от действията му в Уебсайта (Поръчки, данни и др.). Потребителят е отговорен и се ангажира с това цялата информация, въведена в профила му, да е вярна, пълна и актуална.

3.7. Количка – секция в профила, която позволява на Купувача/ Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап. В случай че, Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка, Купувачът / Потребителят може да се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите, посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача.

3.8. Поръчка – документ, представляващ изявление на Клиента, чрез което Клиентът заявява на С Комплименти, през Уебсайта, по телефона, чрез имейл, чрез съобщение в социалните мрежи, чрез изпратен по пощата формуляр за поръчка или по друг начин за комуникация, намерението си за купуване на конкретни Стоки от Уебсайта.

3.9. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, намиращи се в Уебсайта, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.10. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Уебсайта, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на Уебсайта.

3.11. Съдържание:

3.11.1. цялата информация в Уебсайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

3.11.2. съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

3.11.3. всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на С Комплименти на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

3.11.4. информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите цени от Продавача в определен период от време;

3.11.5.информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите цени от трети лица, с които Продавачът има сключени партньорски договори под някаква форма;

3.11.5. данни относно Продавача.

3.12. търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез обикновени или електронни комуникационни канали (като директна поща, електронна поща, SMS, нотификация на мобилно устройство / уеб нотификация и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията „Моят профил“, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.13 Транзакция – действията на С Комплименти и Клиента сключване на Договора за продажба от разстояние, по заплащане на цената, както и по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Уебсайта, осъществявано единствено по банков път.

3.1.4. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени от производителя им.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на С Комплименти обвързват всички Клиенти/ Купувачи/ Потребители на Уебсайта. Купувачи/ Потребители на Уебсайта.

4.2. Всяко използване на Уебсайта означава, че Потребителите (а) са се запознали внимателно с Общите условия за използването му, и (б) са се съгласили да ги спазват безусловно.

4.3. С Комплименти си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Уебсайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Уебсайтът функционира, както и да отразява условията или всякакви промени на законовите изисквания. Общите условия са на разположение на Клиентите/ Потребителите/ Купувачите от момента, в който са публикувани на Уебсайта. В случай на такава промяна С Комплименти ще публикува на Уебсайта изменената версия на Общите условия, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието им.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Уебсайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от С Комплименти се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.6. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Уебсайта.

4.7. Уебсайтът може да съдържа линкове към други сайтове. С Комплименти не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Уебсайта като направи Поръчка по електронен път, по пощата или по телефона и която съответно се регистрира а) от самия него или б) от служител на С Комплименти от негово име.

5.2. С Комплименти може да изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление С Комплименти прави по електронен път (имейл) или по телефона (чрез SMS или телефонно обаждане).

5.3. С Комплименти има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи С Комплименти уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на С Комплименти е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Поръчката е потвърдена и Продуктът, предмет на Поръчката е готов за изпращане.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Уебсайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

6.2. С Комплименти си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/ Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако е налице основателно съмнение, че това би било в ущърб на С Комплименти по какъвто и да е начин. При това положение право на Клиента е да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“ на С Комплименти, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. С Комплименти не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи вследствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез посочените на Уебсайта начини за контакт.

6.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, С Комплименти си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове (тип captcha), с цел защита на публикуваната информация в Уебсайта.

6.5. С Комплименти може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Уебсайта, за определен период от време.

6.6. Всички цени на Стоките на Уебсайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към С Комплименти се приема като местно или международно плащане от банките и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, които С Комплименти прави към Клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания, са единствено за сметка на Купувача. Затова С Комплименти препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

7. ТОМБОЛИ

7.1. С Комплименти периодично организира томболи за Клиентите и Потребителите си. За да се включат в томбола, организирана от С Комплименти, участниците трябва да бъдат на възраст поне 18 г. и да направят поръчка.

7.2. Всяка обявена от С Комплименти томбола е с обявени предварително: условия за участие, срок (период) за участие, срок за теглене на наградите, видове и брой на наградите, допълнителни уточнения (напр. срок за обявяване на печелившите след тяхното валидиране и др.).

7.3. Списък с печелившите от всяка томбола ще бъде публикуван на Уебсайта и/или Facebook страницата на посочената предварително за съответната томбола дата.

7.4. В случай че обявена от С Комплименти награда в томбола не е налична на пазара към момента на обявяване на печелившите, С Комплименти може да замени наградата с друга такава, на сходна цена и със сходни характеристики (напр. марка, модел, технически параметри и др.).

7.5. Наградите в томболата могат да бъдат парични или предметни. Предметните награди в една томбола не могат да бъдат заменяни с пари. Паричните награди в една томбола не могат да бъдат заменяни с предметни такива.

7.6. С Комплименти се ангажира да се свърже по телефон или имейл печелившите на големи награди (на стойност над 30 лв.) от всяка една томбола, след момента на тяхното обявяване, за да ги информира за това, че са спечелили, да валидира участието на печелившите (т.е. да провери дали те наистина отговарят на изискваните в томболата условия), да уточни датата и начина на доставка на наградата, както и да изиска или потвърди адресната информация за доставка на наградата.

7.7. Печелившите участници в томболите на С Комплименти се съгласяват, че първата буква от тяхното малко име и техните фамилно име, населено място и спечелена награда ще бъдат публикувани на Уебсайта и/или Facebook страницата на датата, определена за обявяване на печелившите.

7.8. С предварително съгласие на печелившите от томболите, С Комплименти може да публикува техни снимки, видео материали с тяхно участие, информация за медиите, интервюта, както и всякакви други материали, свързани с участието на печелившите в съответната томбола на С Комплименти.

7.9. Всички награди в томболите са осигурени от С Комплименти.

7.10. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. С Комплименти следва да предостави служебна бележка на всеки участник, спечелил награда на стойност над 30 (тридесет) лева. В съответната служебна бележка ще бъде посочена пазарната стойност на получената награда. С това ангажиментите на С Комплименти към печелившия участник по отношение на данъчното облагане на наградата се считат за приключени. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация.

7.11. За да издаде служебна бележка, С Комплименти следва да получи от печелившия участник следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес. Тези и други данни ще бъдат обработвани според Политиката за защита на личните данни на С Комплименти.

8. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА / ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Уебсайта, са изключителна собственост на С Комплименти.

8.2. С Комплименти има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Уебсайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3. Нищо в сключения между С Комплименти и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на С Комплименти последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Уебсайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Уебсайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на С Комплименти върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на С Комплименти.

8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на С Комплименти за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между С Комплименти и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на С Комплименти, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на С Комплименти няма да се счита за съгласие от страна на С Комплименти да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от С Комплименти.

8.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от С Комплименти.

8.8. Съдържанието на Уебсайта е насочено към онези, които имат достъп до него в рамките на границите на територията за доставка – Република България.

8.9. Ако смятате, че съвет или информация на Уебсайта ни изисква обяснение или допълване, препоръчваме ви да се свържете с отдела ни за обслужване на клиенти, на имейл info@veggiebox.bg или на тел. 0886 380 936. С Комплименти не носи отговорност за загуби, щети или понесени вреди, които могат да възникнат в резултат на такива съвети, помощ или информация.

9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Уебсайта чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Уебсайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. Поръчка може да бъде правена и през социалните мрежи (чрез попълването на форма или директно съобщение), по имейл, по телефона, по пощата (чрез изпращането на попълнен формуляр за поръчка).

9.2. Заплащането на Поръчките става с наложен платеж при доставката или чрез плащане по банков път или с кредитна карта, по допълнително указан в Уебсайта на С Комплименти начин. С Комплименти има право да приема авансово плащане за сключените с Клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на С Комплименти цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

9.3. Всяка добавена в количката на Уебсайта Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

9.4. Потвърждавайки Поръчката, С Комплименти потвърждава доставката само на посочения в Поръчката брой от съответната Стока. Всякакви допълнителни бройки от въпросния Продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани от С Комплименти, в зависимост от наличните количества.

9.5. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на С Комплименти във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

9.6. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на С Комплименти да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.7. С Комплименти има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

9.7.1. неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

9.7.2. осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;

9.7.3. предоставените от Клиента данни в Уебсайта са непълни и/или грешни;

9.7.4. С Комплименти е направило три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

9.8. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от С Комплименти в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от С Комплименти. Този срок започва да тече от датата на получаването на купения Продукт от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Стоката на адрес: гр. София, ул. Полк. Владимир Серафимов 364, като междувременно уведоми Продавача за това на info@veggiebox.bg или на телефон 0886 380 936.

9.9. С Комплименти се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача, освен ако банката, която го обслужва, не изисква някакви такси:

9.9.1. Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането.

9.9.2. Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента или чрез куриерска компания, с наложен платеж.

9.10. С Комплименти има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

9.11. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от С Комплименти, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1. Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

10.1.1. при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от С Комплименти и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

10.1.2. при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

10.1.3. при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

10.1.4. при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

10.1.5. при всички други случаи, предвидени със закон.

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. Клиентът/ Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на С Комплименти, те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на профила на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/ Потребители/ Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл, директна поща или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на С Комплименти неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Уебсайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Уебсайта. С Комплименти има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че С Комплименти може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хау, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Уебсайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Уебсайта. С Комплименти няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

12.1. В момента, в който Клиентът си създаде профил в Уебсайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

12.2. Купувачът/Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с Продавача.

12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на договор за покупко-продажба на Стоките и/или Услугите, предлагани от С Комплименти.

12.4. След покупката на Стока, С Комплименти може да изпрати на Купувача / Потребителя търговски съобщения относно други Стоки, препоръчвани да бъдат използвани заедно с вече закупената Стока.

12.5. Клиентът / Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.4 по-горе, като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от С Комплименти, или като се свърже с С Комплименти за тази цел.

12.7. Освен това С Комплименти може да използва данни на Клиенти за пазарни и потребителски проучвания. Данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания, не се използват за рекламни цели. Отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Клиентите могат да възразят срещу използването на данните им за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във всяко съобщение или като се свържат с С Комплименти.

13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1. Цените на Стоките, обявени в Уебсайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13.2. Всички обявени цени не включват разходите за доставка и опаковане, както и застраховката при транспортиране. Те се обявяват допълнително при поръчката, в зависимост от поръчаните продукти.

13.3. Когато е възможно, С Комплименти гарантира, че няма да има увеличение на цените в онлайн магазина, специалните предложения или хартиените каталози за поръчки, получени в периода на валидност на предложенията, публикувани на уебсайта, специалното предложение или каталога. В случай че има увеличение в размера на ДДС, си запазваме правото да увеличим цените си.

13.4. Цените в каталозите, специалните предложения или онлайн магазина могат да се различават поради технически грешки. Ако в резултат на грешка стоките са със сгрешена цена, независимо дали става въпрос за отделен продукт или промоционална оферта, С Комплименти не носи отговорност за доставка на продукта/продуктите с неправилната цена. В такъв случай С Комплименти ще уведоми съответните Клиенти за точните цени и ще поиска те да потвърдят или да откажат поръчката си на въпросните стоки.

13.2. При издаване на фактури към Клиентите, цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка Поръчка.

13.3. В случай че в профила на Купувача в Уебсайта има запаметен адрес и няма други изисквания от страна на Купувача при заявяването на неговата Поръчка, доставката ще бъде изпратена от С Комплименти на адреса, който е посочен в профила.

13.5. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура, ако иска такава, в съответствие с действащото българско законодателство.

13.6. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти само въз основа на информация, предоставена от Купувача.

13.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/ Потребителят е длъжен да актуализира данните в акаунта си, когато това е необходимо. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти чрез куриерска фирма а) на адрес, посочен от Купувача или б) в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@veggiebox.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

14.3. С Комплименти не носи отговорност за каквато и да било загуба или повреда на Стоките, след като те са били доставени в съответствие с инструкциите за доставка.

15. ГАРАНЦИИ

15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Уебсайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

15.2. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия.

15.3. Като предмет на спазването на всяко местно законодателство, отговорността на С Комплименти за всичко, включително и за загуба, водеща до нарушаване на тези Общи условия или доставяне на незадоволителна стока, се свежда до следния максимум:

15.4.1. Стойността, заплатена от потребителя на С Комплименти; и

15.4.2. Сумата за връщане на стоки в незадоволително състояние обратно към С Комплименти.

15.5. С Комплименти не е задължен да заменя стоки, да връща суми или да кредитира платени от потребителя суми извън описаните случаи в настоящите Общи условия.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна – с наложен платеж на куриера, който доставя Стоките, или с плащане онлайн/ по банков път. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

17. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

18. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Моля, прегледайте Политиката за защита на лични данни на Валдера Лаййф тук.

19. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

Моля, прегледайте Политиката за използване на бисквитки на С Комплименти тук.

20. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

21.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

22.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

23. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между С Комплименти и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в гр. София, без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Надзорни органи в Република България:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Контакти 
Email: info@veggiebox.bg 
Телефон: 0895 554 733 
Работно време: Вторник, Сряда и Петък от 14:00 до 18:30

2019 © VeggeBox.bg

Copyright 2019 © All rights reserved​

Made with ❤ with Veggiebox